Get Adobe Flash player

 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 โดยนายเป็งเซิง แซ่เตีย นายเกี้ยมง้วน แซ่ผู่ นางกวงเซียง แซ่ลิ้ม ชาวจีนอพยพและชาวหนองจอกส่วนหนึ่ง ได้เห็นคุณค่าของการจัดการศึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวบ้านในท้องถิ่นที่ชนบทห่างไกลและยากจนได้มีโอกาสได้รับการศึกษา ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของชาติและการสอนภาษาจีนเป็นการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีของบรรพบุรุษ
จึงได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้
ชั้นมีชื่อเรียกกันว่า "โรงเรียนจีน" (โรงเรียนจีนของชาวจีนโพ้นทะเล)เปิดทำการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของประเทศไทยและสอนภาษาจีนจนถึงปี 2480 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยขณะนั้นยังไม่ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน)หรือที่เรียนกันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งมีการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์จึงถูกสั่งให้ปิดทำการเรียนการสอนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปี

ต่อมาเหตุการณ์ทางการเมืองคลี่คลายขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้เปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งใน
วันที่
14 กรกฏาคม 2490 และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 2529 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาคารเรียน โดยคณะกรรมการซึ่งมีการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ได้สร้างอาคารเรียนชั้นใหม่ เป็นอาคารปูนซีเมนต์แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มี ชั้นใต้ถุนโล่งและในปี2535 ได้ทำการต่อเติมชั้นล่างให้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนอนุบาล ในปี 2545 ได้รื้อบ้านพักครูที่อยู่ด้านทิศตะวันตก ออกแล้วสร้างอาคารเรียนอีก หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นมีทางเชื่อมต่อกับอาคารเรียนหลังแรกทุกชั้น ทำให้มีห้องเรียน ห้องพักครู และห้องปฏิบัติการเรียนการสอนต่างๆสะดวกและครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการ

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตั้งอยู่บริเวณหลังตลาดหนองจอก บริเวณที่บรรจบของคลองหลายสาย ได้แก่ คลองสิบสอง คลองสิบสาม คลองสิบสี่

คลองแสนแสบและคลองลำปลาทิว ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนแออัดเป็นศูนย์กลางการค้า พานิชยกรรมและการคมนาคมขนส่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำนา ทำสวน ค้าขาย และลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ โดยทางโรงเรียนมีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอิสลาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 annual fair

งานประจำโรงเรียน

 17 มีนาคม 2562

cr.ครูอัญ

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติ๊บ

 academic

ขอแสดงความยินดี

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกัลปพฤกษ์สู่โลกกว้างทางการศึกษา ครั้งที่ 6

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ โดยได้รับรางวัลดังนี้

1.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

MS Power Point  เหรียญทอง ลำดับที่ 1

2.การเขียนตามคำบอก 

เหรียญทอง ลำดับที่ 1

3.การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องร่อน 

เหรียญเงิน  ลำดับที่ 1

4.การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน

เหรียญทองแดง  ลำดับที่ 1

5.การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
เหรียญทองแดง ลำดับที่ 1
6.การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ได้ลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง
7.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ชมเชย 
 
 scout

           เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด

                        5-7  ธันวาคม   2561 

           ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้า


 prachumpoopokkrong2.61  

              นัดพบผู้ปกครอง

        18    พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 


 good

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน: 8 กันยายน 2561

                      ขอแสดงความยินดี

                                 กับ

               เด็กชายชานนท์    ทิมวัฒน์

                             ชนะเลิศ

ในรุ่นอายุ 11-12 ปี ในงานมหกรรมการแข่งขันเทควันโด

นักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 6

(School Teakwando Festival Championship 2018)

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 

 market

 กิจกรรมร่วมกับชุมชน : 31  กรกฎาคม 2561 

 ขบวนกลองยาวนักเรียน   ร่วมต้อนรับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

           นายเกรียงยศ  สุดลาภา

 เดินทางมาสำรวจสถาพและบรรยากาศ

เพื่อทำตลาดน้ำ 100 ปี  หนองจอก

 mon10.08.61

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561 


 Thai Day 27.07.61

 กิจกรรมวันวันภาษาไทย : 27  กรกฎาคม 2561 

 

 king27.07.61

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา : 27  กรกฎาคม 2561 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูล

 

 morals

  ค่ายพุทธบุตร : 19 - 20 กรกฎาคม 2561 

 

 teachers day

  พิธีไหว้ครู: 14  มิถุนายน 2561 


 meeting12561

ประชุมผู้ปกครอง :   20 พฤษภาคม 2561 

 

.black-and-white { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }