Get Adobe Flash player

 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 โดยนายเป็งเซิง แซ่เตีย นายเกี้ยมง้วน แซ่ผู่ นางกวงเซียง แซ่ลิ้ม ชาวจีนอพยพและชาวหนองจอกส่วนหนึ่ง ได้เห็นคุณค่าของการจัดการศึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวบ้านในท้องถิ่นที่ชนบทห่างไกลและยากจนได้มีโอกาสได้รับการศึกษา ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของชาติและการสอนภาษาจีนเป็นการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีของบรรพบุรุษ
จึงได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้
ชั้นมีชื่อเรียกกันว่า "โรงเรียนจีน" (โรงเรียนจีนของชาวจีนโพ้นทะเล)เปิดทำการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของประเทศไทยและสอนภาษาจีนจนถึงปี 2480 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยขณะนั้นยังไม่ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน)หรือที่เรียนกันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งมีการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์จึงถูกสั่งให้ปิดทำการเรียนการสอนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปี

ต่อมาเหตุการณ์ทางการเมืองคลี่คลายขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้เปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งใน
วันที่
14 กรกฏาคม 2490 และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 2529 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาคารเรียน โดยคณะกรรมการซึ่งมีการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ได้สร้างอาคารเรียนชั้นใหม่ เป็นอาคารปูนซีเมนต์แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มี ชั้นใต้ถุนโล่งและในปี2535 ได้ทำการต่อเติมชั้นล่างให้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนอนุบาล ในปี 2545 ได้รื้อบ้านพักครูที่อยู่ด้านทิศตะวันตก ออกแล้วสร้างอาคารเรียนอีก หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นมีทางเชื่อมต่อกับอาคารเรียนหลังแรกทุกชั้น ทำให้มีห้องเรียน ห้องพักครู และห้องปฏิบัติการเรียนการสอนต่างๆสะดวกและครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการ

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตั้งอยู่บริเวณหลังตลาดหนองจอก บริเวณที่บรรจบของคลองหลายสาย ได้แก่ คลองสิบสอง คลองสิบสาม คลองสิบสี่

คลองแสนแสบและคลองลำปลาทิว ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนแออัดเป็นศูนย์กลางการค้า พานิชยกรรมและการคมนาคมขนส่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำนา ทำสวน ค้าขาย และลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ โดยทางโรงเรียนมีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอิสลาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 TrainingKru

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรนะครู

เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนแบบ   Active  Learning สำหรับผู้เรียนยุค Digital

29 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

Sunthorn  Puh

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

26 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติิ้บ

 shot62

นัดพบผู้ปกครอง

 

16 มิถุนายน 2562

cr.ครูฝ้าย

 Wai Kru

พิธีไหว้ครู

 13 มิถุนายน 2562

cr.ครูฝ้าย

 queen

ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 3 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

 

 annual fair

งานประจำโรงเรียน

 17 มีนาคม 2562

cr.ครูอัญ

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติ๊บ

 academic

ขอแสดงความยินดี

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกัลปพฤกษ์สู่โลกกว้างทางการศึกษา ครั้งที่ 6

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ โดยได้รับรางวัลดังนี้

1.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

MS Power Point  เหรียญทอง ลำดับที่ 1

2.การเขียนตามคำบอก 

เหรียญทอง ลำดับที่ 1

3.การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องร่อน 

เหรียญเงิน  ลำดับที่ 1

4.การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน

เหรียญทองแดง  ลำดับที่ 1

5.การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
เหรียญทองแดง ลำดับที่ 1
6.การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ได้ลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง
7.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ชมเชย 
 
 scout

           เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด

                        5-7  ธันวาคม   2561 

           ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้า


 prachumpoopokkrong2.61  

              นัดพบผู้ปกครอง

        18    พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 


 good

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน: 8 กันยายน 2561

                      ขอแสดงความยินดี

                                 กับ

               เด็กชายชานนท์    ทิมวัฒน์

                             ชนะเลิศ

ในรุ่นอายุ 11-12 ปี ในงานมหกรรมการแข่งขันเทควันโด

นักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 6

(School Teakwando Festival Championship 2018)

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 

 market

 กิจกรรมร่วมกับชุมชน : 31  กรกฎาคม 2561 

 ขบวนกลองยาวนักเรียน   ร่วมต้อนรับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

           นายเกรียงยศ  สุดลาภา

 เดินทางมาสำรวจสถาพและบรรยากาศ

เพื่อทำตลาดน้ำ 100 ปี  หนองจอก

 mon10.08.61

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561 


 Thai Day 27.07.61

 กิจกรรมวันวันภาษาไทย : 27  กรกฎาคม 2561 

 

 king27.07.61

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา : 27  กรกฎาคม 2561 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูล

 

 morals

  ค่ายพุทธบุตร : 19 - 20 กรกฎาคม 2561 

 

 teachers day

  พิธีไหว้ครู: 14  มิถุนายน 2561 


 meeting12561

ประชุมผู้ปกครอง :   20 พฤษภาคม 2561 

 

.black-and-white { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }