Get Adobe Flash player


วิสัยทัศน์ (Vision)


"สถานศึกษาชั้นนำที่มุ่งส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน  ให้สามารถสื่อสาร  คิดและ ใช้เทคโนโลยี  พร้อมก้าวสู่วิถีแห่งอนาคต"

 

พันธกิจ (Missions)

 

1.  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่เยาวชนในระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา

2.  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ  และสอดคล้องกับบริบท

      ของสถานศึกษา

3.  จัดอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  สื่อ  อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยบริการให้พร้อมต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

4.  จัดระบบดูแลผู้เรียนให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย  สามารถเรียนรู้จนจบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา

5.  จัดให้มีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณลักษณะเหมาะสมต่อวิชาชีพครูและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

     และให้มีจำนวนพอเพียงต่อผู้เรียน

6.  ร่วมกับชุมชน  หน่วยงาน / องค์กร  มูลนิธิและเครือข่ายในและนอกประเทศในการพัฒนาการจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

7.  จัดระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง  สามารถประกันคุณภาพการศึกษาที่จัดให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษา


เป้าประสงค์  (Goals)


1.  เด็กมีพัฒนาการตามวัยและมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา

2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นเรียนและจบหลักสูตร  ผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 

     คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และมีผลการเรียนระดับดีตามเกณฑ์ของ สมศ.

3.  ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร  การคิด  และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

4.  สถานศึกษามีครูและบุคลากรระดับวิชาชีพ  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     และมีสัดส่วนจำนวนครูเพียงพอต่อผู้เรียน

5.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีเอกภาพการบริหาร  มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสามารถประกันคุณภาพการศึกษา

     ทั้งด้านผลผลิต  กระบวนการ  และปัจจัยสนับสนุน

6.  สถานศึกษามีระบบและกลไกความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  มูลนิธิ  หน่วยงาน / องค์กร  และเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ

     ที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา  มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้


 


 

 

 

 

 annual fair

งานประจำโรงเรียน

 17 มีนาคม 2562

cr.ครูอัญ

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติ๊บ

 academic

ขอแสดงความยินดี

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกัลปพฤกษ์สู่โลกกว้างทางการศึกษา ครั้งที่ 6

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ โดยได้รับรางวัลดังนี้

1.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

MS Power Point  เหรียญทอง ลำดับที่ 1

2.การเขียนตามคำบอก 

เหรียญทอง ลำดับที่ 1

3.การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องร่อน 

เหรียญเงิน  ลำดับที่ 1

4.การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน

เหรียญทองแดง  ลำดับที่ 1

5.การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
เหรียญทองแดง ลำดับที่ 1
6.การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ได้ลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง
7.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ชมเชย 
 
 scout

           เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด

                        5-7  ธันวาคม   2561 

           ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้า


 prachumpoopokkrong2.61  

              นัดพบผู้ปกครอง

        18    พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 


 good

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน: 8 กันยายน 2561

                      ขอแสดงความยินดี

                                 กับ

               เด็กชายชานนท์    ทิมวัฒน์

                             ชนะเลิศ

ในรุ่นอายุ 11-12 ปี ในงานมหกรรมการแข่งขันเทควันโด

นักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 6

(School Teakwando Festival Championship 2018)

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 

 market

 กิจกรรมร่วมกับชุมชน : 31  กรกฎาคม 2561 

 ขบวนกลองยาวนักเรียน   ร่วมต้อนรับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

           นายเกรียงยศ  สุดลาภา

 เดินทางมาสำรวจสถาพและบรรยากาศ

เพื่อทำตลาดน้ำ 100 ปี  หนองจอก

 mon10.08.61

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561 


 Thai Day 27.07.61

 กิจกรรมวันวันภาษาไทย : 27  กรกฎาคม 2561 

 

 king27.07.61

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา : 27  กรกฎาคม 2561 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูล

 

 morals

  ค่ายพุทธบุตร : 19 - 20 กรกฎาคม 2561 

 

 teachers day

  พิธีไหว้ครู: 14  มิถุนายน 2561 


 meeting12561

ประชุมผู้ปกครอง :   20 พฤษภาคม 2561 

 

.black-and-white { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }