Get Adobe Flash player


วิสัยทัศน์ (Vision)


"สถานศึกษาชั้นนำที่มุ่งส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน  ให้สามารถสื่อสาร  คิดและ ใช้เทคโนโลยี  พร้อมก้าวสู่วิถีแห่งอนาคต"

 

พันธกิจ (Missions)

 

1.  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่เยาวชนในระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา

2.  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ  และสอดคล้องกับบริบท

      ของสถานศึกษา

3.  จัดอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  สื่อ  อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยบริการให้พร้อมต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

4.  จัดระบบดูแลผู้เรียนให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย  สามารถเรียนรู้จนจบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา

5.  จัดให้มีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณลักษณะเหมาะสมต่อวิชาชีพครูและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

     และให้มีจำนวนพอเพียงต่อผู้เรียน

6.  ร่วมกับชุมชน  หน่วยงาน / องค์กร  มูลนิธิและเครือข่ายในและนอกประเทศในการพัฒนาการจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

7.  จัดระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง  สามารถประกันคุณภาพการศึกษาที่จัดให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษา


เป้าประสงค์  (Goals)


1.  เด็กมีพัฒนาการตามวัยและมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา

2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นเรียนและจบหลักสูตร  ผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 

     คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และมีผลการเรียนระดับดีตามเกณฑ์ของ สมศ.

3.  ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร  การคิด  และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

4.  สถานศึกษามีครูและบุคลากรระดับวิชาชีพ  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     และมีสัดส่วนจำนวนครูเพียงพอต่อผู้เรียน

5.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีเอกภาพการบริหาร  มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสามารถประกันคุณภาพการศึกษา

     ทั้งด้านผลผลิต  กระบวนการ  และปัจจัยสนับสนุน

6.  สถานศึกษามีระบบและกลไกความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  มูลนิธิ  หน่วยงาน / องค์กร  และเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ

     ที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา  มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้


 


 

 

 

 

 TrainingKru

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรนะครู

เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนแบบ   Active  Learning สำหรับผู้เรียนยุค Digital

29 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

Sunthorn  Puh

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

26 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติิ้บ

 shot62

นัดพบผู้ปกครอง

 

16 มิถุนายน 2562

cr.ครูฝ้าย

 Wai Kru

พิธีไหว้ครู

 13 มิถุนายน 2562

cr.ครูฝ้าย

 queen

ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 3 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

 

 annual fair

งานประจำโรงเรียน

 17 มีนาคม 2562

cr.ครูอัญ

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติ๊บ

 academic

ขอแสดงความยินดี

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกัลปพฤกษ์สู่โลกกว้างทางการศึกษา ครั้งที่ 6

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ โดยได้รับรางวัลดังนี้

1.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

MS Power Point  เหรียญทอง ลำดับที่ 1

2.การเขียนตามคำบอก 

เหรียญทอง ลำดับที่ 1

3.การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องร่อน 

เหรียญเงิน  ลำดับที่ 1

4.การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน

เหรียญทองแดง  ลำดับที่ 1

5.การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
เหรียญทองแดง ลำดับที่ 1
6.การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ได้ลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง
7.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ชมเชย 
 
 scout

           เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด

                        5-7  ธันวาคม   2561 

           ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้า


 prachumpoopokkrong2.61  

              นัดพบผู้ปกครอง

        18    พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 


 good

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน: 8 กันยายน 2561

                      ขอแสดงความยินดี

                                 กับ

               เด็กชายชานนท์    ทิมวัฒน์

                             ชนะเลิศ

ในรุ่นอายุ 11-12 ปี ในงานมหกรรมการแข่งขันเทควันโด

นักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 6

(School Teakwando Festival Championship 2018)

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 

 market

 กิจกรรมร่วมกับชุมชน : 31  กรกฎาคม 2561 

 ขบวนกลองยาวนักเรียน   ร่วมต้อนรับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

           นายเกรียงยศ  สุดลาภา

 เดินทางมาสำรวจสถาพและบรรยากาศ

เพื่อทำตลาดน้ำ 100 ปี  หนองจอก

 mon10.08.61

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561 


 Thai Day 27.07.61

 กิจกรรมวันวันภาษาไทย : 27  กรกฎาคม 2561 

 

 king27.07.61

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา : 27  กรกฎาคม 2561 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูล

 

 morals

  ค่ายพุทธบุตร : 19 - 20 กรกฎาคม 2561 

 

 teachers day

  พิธีไหว้ครู: 14  มิถุนายน 2561 


 meeting12561

ประชุมผู้ปกครอง :   20 พฤษภาคม 2561 

 

.black-and-white { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }