Get Adobe Flash player

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  จำนวน  1  คน

ด.ญ.พัชรา   เชาว์เจิรญ

2. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  จำนวน  1  คน

ด.ญ.ปติตตา  แสนสุมา

3. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  จำนวน  24  คน

ด.ช.กัณฑชาติ  โกพิมาย ด.ช.กรรพชรพล  นาคประสิทธิ์ ด.ญ.พัทธนันท์  ไถงตระกูล
ด.ช.กฤตเมธ  พรพงษ์ ด.ญ.ธวัลรัตน์ เอดโอด ด.ญ.รุจิรดา ทองขาววรางกูล
ด.ญ.ธนิสร  ศรีโชติกะ ด.ญ.กรวรรณ   เหมือนมาตย์ ด.ญ.วรันยา  แก้วแก่นตา
ด.ญ.ศศินา   วสุนธรากุล ด.ช.อะชิระ  เข็มทอง ด.ช.ธนภัทร  กลีบกลาง
ด.ช.สุริยะ  สายสู่ ด.ญ.ดวงกลม  เนียนทะศาสาตร์ ด.ช.นภัสร   พุ่นพะตุน
ด.ช.ชินชรณินทร์  จำปี ด.ญ.ภิญญ์พลอย   เย็งญยูโซะ ด.ญ.สุฐิตา  วิโรจนายน
ด.ช.ชีวานนท์  แสงอุ่น ด.ญ.ชลดา   ต้นศิริ ด.ช.ศักดิพงษ์ ื   มีวรรณ
ด.ญ.ชณิลดา  วงศ์ธร ด.ช.พิภพ  ทองบุญชาติ ด.ญ.ณัฐณิชา  ศรีสิงห์


4. โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์ เสนี) ๔   จำนวน 19  คน

ด.ช.ธนวินท์  วงษ์เสน ด.ช.จรรยวรรธ  บาริศรี ด.ช.ณัฐภูมิ  สุวรรณไตร
ด.ญ.วราดา  สมหมาย ด.ญ.กานต์พิชชา  มีบุญ ด.ช.ณัฐดนัย  ดีนิเวศน์
ด.ช.ศุภวิชญ์  สุขเกษม ด.ญ.ปฏิมากร  รัตนกุล ด.ช.ถิรสิทธิ์  คงแก้ว
ด.ญ.ทิกนกพร  คารวะสมบัติ ด.ญ.ปิยธิดา  เพชรเดชะ ด.ช.ศุภกร   ช้างชัย
ด.ช.นฤเบศน์  รอดโฉม ด.ญ.พฤกษา   สายส่อ ด.ญ.อนัญชนก  เล็กบรรจง
ด.ช.ชยานันท์  ผสมทรัพย์ ด.ญ.ปิ่นสุดา  บุตรดี ด.ญ.จิรัชญา  เผียนสันเทียะ
ด.ช.ธรรมรัตน์  วัฒนธรรมรัตน์

4. นวมินทราชินุทิศสวนกุหลาบ ปทุมธานี  จำนวน  3  คน

ด.ญ.ธัญทิพย์   วงศ์ทองสงวน ด.ช.วิศวุต   บุญรอด

5. นวมินทราชินุทิศสวนกุหลาบ ปทุมธานี  จำนวน  3  คน

ด.ช.อัครเดช      พูนสิน ด.ญ.ภัทรวดี       ชัยเวชนิมิต ด.ช.กิตติพัช      ชิดสิน
 

 

 

 TrainingKru

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรนะครู

เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนแบบ   Active  Learning สำหรับผู้เรียนยุค Digital

29 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

Sunthorn  Puh

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

26 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติิ้บ

 shot62

นัดพบผู้ปกครอง

 

16 มิถุนายน 2562

cr.ครูฝ้าย

 Wai Kru

พิธีไหว้ครู

 13 มิถุนายน 2562

cr.ครูฝ้าย

 queen

ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 3 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

 

 annual fair

งานประจำโรงเรียน

 17 มีนาคม 2562

cr.ครูอัญ

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติ๊บ

 academic

ขอแสดงความยินดี

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกัลปพฤกษ์สู่โลกกว้างทางการศึกษา ครั้งที่ 6

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ โดยได้รับรางวัลดังนี้

1.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

MS Power Point  เหรียญทอง ลำดับที่ 1

2.การเขียนตามคำบอก 

เหรียญทอง ลำดับที่ 1

3.การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องร่อน 

เหรียญเงิน  ลำดับที่ 1

4.การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน

เหรียญทองแดง  ลำดับที่ 1

5.การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
เหรียญทองแดง ลำดับที่ 1
6.การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ได้ลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง
7.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ชมเชย 
 
 scout

           เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด

                        5-7  ธันวาคม   2561 

           ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้า


 prachumpoopokkrong2.61  

              นัดพบผู้ปกครอง

        18    พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 


 good

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน: 8 กันยายน 2561

                      ขอแสดงความยินดี

                                 กับ

               เด็กชายชานนท์    ทิมวัฒน์

                             ชนะเลิศ

ในรุ่นอายุ 11-12 ปี ในงานมหกรรมการแข่งขันเทควันโด

นักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 6

(School Teakwando Festival Championship 2018)

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 

 market

 กิจกรรมร่วมกับชุมชน : 31  กรกฎาคม 2561 

 ขบวนกลองยาวนักเรียน   ร่วมต้อนรับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

           นายเกรียงยศ  สุดลาภา

 เดินทางมาสำรวจสถาพและบรรยากาศ

เพื่อทำตลาดน้ำ 100 ปี  หนองจอก

 mon10.08.61

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561 


 Thai Day 27.07.61

 กิจกรรมวันวันภาษาไทย : 27  กรกฎาคม 2561 

 

 king27.07.61

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา : 27  กรกฎาคม 2561 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูล

 

 morals

  ค่ายพุทธบุตร : 19 - 20 กรกฎาคม 2561 

 

 teachers day

  พิธีไหว้ครู: 14  มิถุนายน 2561 


 meeting12561

ประชุมผู้ปกครอง :   20 พฤษภาคม 2561 

 

.black-and-white { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }