กำลังปรังปรุงค่ะ  ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 chinese

การแสดงชมรมภาษาจีน: วันอาทิตย์  ที่  8  มิถุนายน 2561 การแสดงชุด จ่าว ซ่าง ห่าว  โดยได้การสนับสนุน

                                      โครงการจากท่านผู้บริหารคุณพิสิษฐ์  จงจิตร์  ฝึกซ้อมโดย คุณครูณัฐวดี   หงษ์ศรี

                                      และคุณครูกานต์พิชชา   รักจ้อย  ในเวลาพักเที่ยงระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน

                                      เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ทักษะภาษาจีนและยังช่วยให้เรียนผ่อนคลาย

                                      จากการเรียนในช่วงเช้า

dance 

การแสดงชมรมนาฏศิลป์: วันพฤหัสบดี  ที่  7  มิถุนายน 2561  การแสดงชุด ฟ้อนเอิ้นขวัญ  โดยได้การสนับสนุน

                                        โครงการจากท่านผู้บริหาร  คุณพิสิษฐ์  จงจิตร์  ฝึกซ้อมโดย คุณครูธัชธร  ยืนยง 

                                        ในเวลาพักเที่ยงระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ 

                                        เกี่ยววัฒนธรรมไทย  และยังช่วยให้เรียนผ่อนคลายจากการเรียนในช่วงเช้า

 

meeting12561

วันประชุมผู้ปกครอง: วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม  2561 ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

                                ทุกระดับชั้น    เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติและรายงานพฤติกรรมของนักเรียนทั้งที่ 

                                บ้านและที่โรงเรียนซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป

Last Updated (Sunday, 10 June 2018 19:50)