Get Adobe Flash player

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก
ตั้งอยู่บริเวณสวนไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก เป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้และประวัติความเป็นมาของคนหนองจอกตั้งแต่อดีต  เปิดทำการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (เข้าชมฟรี) หรือติดต่อเข้าชมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตหนองจอก โทร. 0 2543 1099


โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (แห่งที่ 1)
ตั้งอยู่ ณ ชุมชนคอยรุตตั๊กวา ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอกมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้ใช้เป็น สถานที่ศึกษาแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นพื้น ที่ต้นแบบเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตผลและศึกษาดูงานด้านการเกษตรอื่นๆอีกด้ว

 


คลองแสนแสบ (Khlong Saen Saep)
เป็นคลองที่ขุดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงเข้าด้วยกัน เมื่อปี พ.ศ. 2380 ซึ่งนับได้กว่าหนึ่งร้อยหกสิบปีมาแล้ว ด้วยพระราชประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ กำลังรบ และเสบียงอาหารไปยังญวน (เวียดนาม) ในราชการสงครามไทย-ญวน ซึ่งใช้เวลารบนานถึง 14 ปี และมีชื่อเรียกว่า "สงครามอันนัมสยามยุทธ"  ว่ากันว่าชื่อคลองที่เรียกว่า "แสนแสบ" นั้นเพราะยุงชุม โดยมีหลักฐานจากบันทึกการเดินทางของนักสำรวจชาวอังกฤษชื่อนาย ดี.โอ. คิง ความว่า "คลองนี้ยาวถึง 55 ไมล์ เชื่อมนครกรุงเทพฯ กับแม่น้ำบางปะกง บริเวณที่ราบชนบท... คนพื้นเมืองเป็นคนเชื้อสายมาเลย์... ไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรอยู่ก็ตาม มือข้างหนึ่งจะต้องใช้ปัดยุงเสมอ" (วิกิพีเดีย, 2552)

 


 

แหล่งค้างคาวแม่ไก่
ถือได้ว่าเป็นแหล่งเดียวในกรุงเทพที่มีพันธุ์ค้างคาวแม่ไก่หลงเหลืออยู่ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ของคุณยายทองใบ หมัดมูซาหมู่ 8 ถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก โดยสถานที่มิได้มีการปรับแต่งเพื่อการเที่ยวชมมากนักเพราะต้องอาศัยความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อที่จะอนุรักษ์ค้างค้าวให้อยู่กับถิ่นต่อไปนานเท่านาน

 


สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก
สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก หลังเดิมจะสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏชัด สันนิษฐานว่า ตั้งพร้อมกับอำเภอหนองจอก เนื่องจากหาหลักฐานเดิมไม่ได้ ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ หมู่ที่ 8 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร บนที่ดินของ นายสันทนา สุขุมาภัย มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ลักษณะเป็นเรื่อนทรงปั้นหยา เนื่องจากเป็นที่ดินของเอกชน และคับแคบมากทั้งยังเป็นที่เช่า ไม่สามารถทำการขยาย การจัดที่พักอาศัยเพิ่มเติมได้

 


สำนักงานเขตหนองจอก
เขตหนองจอก ได้รับการสถาปนาเป็นอำเภอครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2440 ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการอบรมชาวไทยมุสลิม จากบริเวณ 7 หัวเมืองภาคใต้ มาตั้งรกรากทำมาหากินตามแนวคลองแสนแสบ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนโรจน์โกษาเป็นแม่กลอง จ้างชาวจีนขุดลอกขยายคลอง เพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ครั้นต่อมา เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทคูสยามขึ้น และได้รับสัมปทานขุดลอกคลองต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในทางกสิกรรม จึงมีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นตามลำดับ

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก
ที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2510 ณ เลขที่ 19 หมู่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ก่อสร้างบนที่ดินราชพัสดุ มีนายวินิจ นวมะรัตน์ เป็นนายไปรษณีย์โทรเลขคนแรกพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการ 240 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอหนองจอกทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย 8 ตำบล คือตำบลกระทุ่มราย ตำบลหนองจอก ตำบลคลองสิบ ตำบลคลองสิบสอง ตำบลโคกแฝด ตำบลคู้ฝั่งเหนือ ตำบลลำผักชี และตำบลลำต้อยติ่ง

 


โรงพยาบาลหนองจอก
เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 อำเภอหนองจอก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งานเศษ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตรงข้ามเขตหนองจอก ขึ้นตรงกับอนามัยจังหวัดพระนคร สังกัดอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่ ประจำ2ท่าน คือ นายแพทย์สุพจน์ ศิริรัตน์ เป็นแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัยและนางประเสริฐศรี พึ่งโพธิ์สภ ผดุงครรภ์ ต่อมาได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขึ้นเรื่อย ๆ ให้บริการคล้ายกับโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ในเวลาราชการตลอดจนบริการด้านป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนั้นยังรับทำคลอด รับผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดเวลา

 


วัดหนองจอก
วัดหนองจอก ตั้งอยู่บนถนนบุรีภิรมย์ หมู่ที่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม เคยถูกน้ำท่วมมากในปี พ.ศ. 2511 จึงได้ทำเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กยาวตลอดหน้าวัด ภายในวัดประกอบด้วยเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างดังนี้ อุโบสภ สร้างเมื่อพ.ศ. 2526 เป็นแบบศิลปะไทย ซุ้มประตูหน้าต่าง ประดับลวดลายปุนปั้น หน้าบันไม้สักแกะสลักลายไทย กุฎิสงฆ์มีจำนวน 9 หลัง เป็นแบบทรงไทยปั้นหยา ปูชนีย์วัตถุที่สำคัญของวัด คือ พระประธานที่สร้างมาพร้อมกับวัด หน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ และยังมีต้นโพธิ์ที่นำมาจากพุทธคยาเมื่อ พ.ศ. 2531

 

 

 

 

 

 annual fair

งานประจำโรงเรียน

 17 มีนาคม 2562

cr.ครูอัญ

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติ๊บ

 academic

ขอแสดงความยินดี

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกัลปพฤกษ์สู่โลกกว้างทางการศึกษา ครั้งที่ 6

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ โดยได้รับรางวัลดังนี้

1.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

MS Power Point  เหรียญทอง ลำดับที่ 1

2.การเขียนตามคำบอก 

เหรียญทอง ลำดับที่ 1

3.การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องร่อน 

เหรียญเงิน  ลำดับที่ 1

4.การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน

เหรียญทองแดง  ลำดับที่ 1

5.การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
เหรียญทองแดง ลำดับที่ 1
6.การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ได้ลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง
7.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ชมเชย 
 
 scout

           เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด

                        5-7  ธันวาคม   2561 

           ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้า


 prachumpoopokkrong2.61  

              นัดพบผู้ปกครอง

        18    พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 


 good

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน: 8 กันยายน 2561

                      ขอแสดงความยินดี

                                 กับ

               เด็กชายชานนท์    ทิมวัฒน์

                             ชนะเลิศ

ในรุ่นอายุ 11-12 ปี ในงานมหกรรมการแข่งขันเทควันโด

นักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 6

(School Teakwando Festival Championship 2018)

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 

 market

 กิจกรรมร่วมกับชุมชน : 31  กรกฎาคม 2561 

 ขบวนกลองยาวนักเรียน   ร่วมต้อนรับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

           นายเกรียงยศ  สุดลาภา

 เดินทางมาสำรวจสถาพและบรรยากาศ

เพื่อทำตลาดน้ำ 100 ปี  หนองจอก

 mon10.08.61

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561 


 Thai Day 27.07.61

 กิจกรรมวันวันภาษาไทย : 27  กรกฎาคม 2561 

 

 king27.07.61

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา : 27  กรกฎาคม 2561 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูล

 

 morals

  ค่ายพุทธบุตร : 19 - 20 กรกฎาคม 2561 

 

 teachers day

  พิธีไหว้ครู: 14  มิถุนายน 2561 


 meeting12561

ประชุมผู้ปกครอง :   20 พฤษภาคม 2561 

 

.black-and-white { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }