Get Adobe Flash player

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก
ตั้งอยู่บริเวณสวนไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก เป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้และประวัติความเป็นมาของคนหนองจอกตั้งแต่อดีต  เปิดทำการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (เข้าชมฟรี) หรือติดต่อเข้าชมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตหนองจอก โทร. 0 2543 1099


โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (แห่งที่ 1)
ตั้งอยู่ ณ ชุมชนคอยรุตตั๊กวา ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอกมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้ใช้เป็น สถานที่ศึกษาแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นพื้น ที่ต้นแบบเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตผลและศึกษาดูงานด้านการเกษตรอื่นๆอีกด้ว

 


คลองแสนแสบ (Khlong Saen Saep)
เป็นคลองที่ขุดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงเข้าด้วยกัน เมื่อปี พ.ศ. 2380 ซึ่งนับได้กว่าหนึ่งร้อยหกสิบปีมาแล้ว ด้วยพระราชประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ กำลังรบ และเสบียงอาหารไปยังญวน (เวียดนาม) ในราชการสงครามไทย-ญวน ซึ่งใช้เวลารบนานถึง 14 ปี และมีชื่อเรียกว่า "สงครามอันนัมสยามยุทธ"  ว่ากันว่าชื่อคลองที่เรียกว่า "แสนแสบ" นั้นเพราะยุงชุม โดยมีหลักฐานจากบันทึกการเดินทางของนักสำรวจชาวอังกฤษชื่อนาย ดี.โอ. คิง ความว่า "คลองนี้ยาวถึง 55 ไมล์ เชื่อมนครกรุงเทพฯ กับแม่น้ำบางปะกง บริเวณที่ราบชนบท... คนพื้นเมืองเป็นคนเชื้อสายมาเลย์... ไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรอยู่ก็ตาม มือข้างหนึ่งจะต้องใช้ปัดยุงเสมอ" (วิกิพีเดีย, 2552)

 


 

แหล่งค้างคาวแม่ไก่
ถือได้ว่าเป็นแหล่งเดียวในกรุงเทพที่มีพันธุ์ค้างคาวแม่ไก่หลงเหลืออยู่ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ของคุณยายทองใบ หมัดมูซาหมู่ 8 ถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก โดยสถานที่มิได้มีการปรับแต่งเพื่อการเที่ยวชมมากนักเพราะต้องอาศัยความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อที่จะอนุรักษ์ค้างค้าวให้อยู่กับถิ่นต่อไปนานเท่านาน

 


สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก
สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก หลังเดิมจะสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏชัด สันนิษฐานว่า ตั้งพร้อมกับอำเภอหนองจอก เนื่องจากหาหลักฐานเดิมไม่ได้ ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ หมู่ที่ 8 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร บนที่ดินของ นายสันทนา สุขุมาภัย มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ลักษณะเป็นเรื่อนทรงปั้นหยา เนื่องจากเป็นที่ดินของเอกชน และคับแคบมากทั้งยังเป็นที่เช่า ไม่สามารถทำการขยาย การจัดที่พักอาศัยเพิ่มเติมได้

 


สำนักงานเขตหนองจอก
เขตหนองจอก ได้รับการสถาปนาเป็นอำเภอครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2440 ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการอบรมชาวไทยมุสลิม จากบริเวณ 7 หัวเมืองภาคใต้ มาตั้งรกรากทำมาหากินตามแนวคลองแสนแสบ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนโรจน์โกษาเป็นแม่กลอง จ้างชาวจีนขุดลอกขยายคลอง เพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ครั้นต่อมา เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทคูสยามขึ้น และได้รับสัมปทานขุดลอกคลองต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในทางกสิกรรม จึงมีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นตามลำดับ

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก
ที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2510 ณ เลขที่ 19 หมู่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ก่อสร้างบนที่ดินราชพัสดุ มีนายวินิจ นวมะรัตน์ เป็นนายไปรษณีย์โทรเลขคนแรกพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการ 240 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอหนองจอกทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย 8 ตำบล คือตำบลกระทุ่มราย ตำบลหนองจอก ตำบลคลองสิบ ตำบลคลองสิบสอง ตำบลโคกแฝด ตำบลคู้ฝั่งเหนือ ตำบลลำผักชี และตำบลลำต้อยติ่ง

 


โรงพยาบาลหนองจอก
เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 อำเภอหนองจอก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งานเศษ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตรงข้ามเขตหนองจอก ขึ้นตรงกับอนามัยจังหวัดพระนคร สังกัดอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่ ประจำ2ท่าน คือ นายแพทย์สุพจน์ ศิริรัตน์ เป็นแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัยและนางประเสริฐศรี พึ่งโพธิ์สภ ผดุงครรภ์ ต่อมาได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขึ้นเรื่อย ๆ ให้บริการคล้ายกับโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ในเวลาราชการตลอดจนบริการด้านป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนั้นยังรับทำคลอด รับผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดเวลา

 


วัดหนองจอก
วัดหนองจอก ตั้งอยู่บนถนนบุรีภิรมย์ หมู่ที่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม เคยถูกน้ำท่วมมากในปี พ.ศ. 2511 จึงได้ทำเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กยาวตลอดหน้าวัด ภายในวัดประกอบด้วยเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างดังนี้ อุโบสภ สร้างเมื่อพ.ศ. 2526 เป็นแบบศิลปะไทย ซุ้มประตูหน้าต่าง ประดับลวดลายปุนปั้น หน้าบันไม้สักแกะสลักลายไทย กุฎิสงฆ์มีจำนวน 9 หลัง เป็นแบบทรงไทยปั้นหยา ปูชนีย์วัตถุที่สำคัญของวัด คือ พระประธานที่สร้างมาพร้อมกับวัด หน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ และยังมีต้นโพธิ์ที่นำมาจากพุทธคยาเมื่อ พ.ศ. 2531

 

 

 

 

 

 TrainingKru

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรนะครู

เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนแบบ   Active  Learning สำหรับผู้เรียนยุค Digital

29 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

Sunthorn  Puh

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

26 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติิ้บ

 shot62

นัดพบผู้ปกครอง

 

16 มิถุนายน 2562

cr.ครูฝ้าย

 Wai Kru

พิธีไหว้ครู

 13 มิถุนายน 2562

cr.ครูฝ้าย

 queen

ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 3 มิถุนายน 2562

cr.ครูแต้ว

 

 annual fair

งานประจำโรงเรียน

 17 มีนาคม 2562

cr.ครูอัญ

cr.ครูแต้ว

cr.ครูติ๊บ

 academic

ขอแสดงความยินดี

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกัลปพฤกษ์สู่โลกกว้างทางการศึกษา ครั้งที่ 6

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ โดยได้รับรางวัลดังนี้

1.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

MS Power Point  เหรียญทอง ลำดับที่ 1

2.การเขียนตามคำบอก 

เหรียญทอง ลำดับที่ 1

3.การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องร่อน 

เหรียญเงิน  ลำดับที่ 1

4.การแข่งขันตอบคำถามอาเซียน

เหรียญทองแดง  ลำดับที่ 1

5.การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
เหรียญทองแดง ลำดับที่ 1
6.การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ได้ลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง
7.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ชมเชย 
 
 scout

           เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด

                        5-7  ธันวาคม   2561 

           ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้า


 prachumpoopokkrong2.61  

              นัดพบผู้ปกครอง

        18    พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561 


 good

 ผลงานดีเด่นของนักเรียน: 8 กันยายน 2561

                      ขอแสดงความยินดี

                                 กับ

               เด็กชายชานนท์    ทิมวัฒน์

                             ชนะเลิศ

ในรุ่นอายุ 11-12 ปี ในงานมหกรรมการแข่งขันเทควันโด

นักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 6

(School Teakwando Festival Championship 2018)

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 

 market

 กิจกรรมร่วมกับชุมชน : 31  กรกฎาคม 2561 

 ขบวนกลองยาวนักเรียน   ร่วมต้อนรับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

           นายเกรียงยศ  สุดลาภา

 เดินทางมาสำรวจสถาพและบรรยากาศ

เพื่อทำตลาดน้ำ 100 ปี  หนองจอก

 mon10.08.61

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561 


 Thai Day 27.07.61

 กิจกรรมวันวันภาษาไทย : 27  กรกฎาคม 2561 

 

 king27.07.61

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา : 27  กรกฎาคม 2561 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูล

 

 morals

  ค่ายพุทธบุตร : 19 - 20 กรกฎาคม 2561 

 

 teachers day

  พิธีไหว้ครู: 14  มิถุนายน 2561 


 meeting12561

ประชุมผู้ปกครอง :   20 พฤษภาคม 2561 

 

.black-and-white { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }